Umowa w sprawie oferty publicznejOferta publiczna to oferta, która zawiera wszystkie istotne warunki umowy i która wskazuje na wolę osoby składającej ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie publicznej z każdą osobą, która na tę ofertę odpowie.
Tekst Umowy stanowi ofertę (ofertę publiczną) korzystania z serwisu internetowego: UvU.kz (dalej - Serwis), do którego dostęp daje możliwość otrzymywania usług i korzystania z zasobów informacyjnych Administratora Serwisu, prywatnej firmy "UvU International" Ltd. (dalej - Serwis). (dalej - Administrator).

Zapłata za usługi świadczone na stronie internetowej Administratora przez osobę fizyczną/prawną (dalej - Użytkownik) jest akceptacją niniejszej oferty publicznej, która jest równoznaczna z zawarciem umowy (dalej - Umowa) na warunkach w niej określonych.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią przedstawionej Umowy, Administrator proponuje nie korzystać ze świadczonych usług.Terminy użyte w tekście Umowy:

 • "Oferta" - publiczna oferta korzystania z serwisu internetowego;
 • "Akceptacja" - bezwarunkowa akceptacja przez Użytkownika warunków umowy w całości;
 • "Administrator" - usługodawca, który jest właścicielem strony internetowej;
 • "Użytkownik" - każda osoba fizyczna/prawna, która akceptuje warunki umowy i korzysta z usług świadczonych na stronie internetowej Administratora;
 • "Usługi" - usługi agregatora w zakresie organizacji przewozu dzieci;
 • "Serwis" - zbiór oprogramowania, zapewniający publikację do publicznego wglądu informacji i danych, połączonych wspólnym celem, za pomocą środków technicznych. Dostęp do Serwisu możliwy jest dla Użytkowników za pośrednictwem unikalnego adresu e-mail lub oznaczenia alfabetycznego. Strona internetowa w Umowie oznacza stronę internetową Administracji znajdującą się w Internecie pod adresem Gokid.kz

 • Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)


1. Kwestie ogólne

1.2 Użytkownik i Administrator zawarli niniejszą Umowę (dalej - Umowa) w celu otrzymania usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Kazachstanu.2. Przedmiot oferty

2.1 Administrator świadczy usługi agregatora w zakresie przewozu dzieci w Serwisie.

2.2 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia obsługi technicznej i wsparcia Serwisu.

2.3 Aktualna wersja Umowy jest publicznie dostępna na Stronie pod adresem: Uvu.kz .3. Korzystanie z usług online

3.1 W celu korzystania z usług Administratora, Użytkownik wybiera plan taryfowy, rejestruje się podając dane osobowe i dokonuje płatności.

3.2 Dokonanie płatności przez Użytkownika oznacza bezwarunkową i pełną akceptację warunków Umowy. Za dzień dokonania płatności przez Użytkownika uważa się dzień zawarcia Umowy na okres wskazany w pakiecie usług.4. Rejestracja strony internetowej, ochrona prywatności i danych osobowych

4.1. Персональные данные содержат в себе следующую информацию:

Nazwisko, imię, imię patronimiczne Użytkownika;
Adres poczty elektronicznej (e-mail);
Hasło i login do konta osobistego;
Status Użytkownika (osoba fizyczna/osoba prawna);
Adres zamieszkania;
IIN/BIN;
4.2 W razie potrzeby Użytkownik ma prawo do edycji swoich danych osobowych w prywatnym gabinecie.

4.3 Administrator zobowiązuje się do nieujawniania informacji otrzymanych od Użytkownika. Ujawnienie informacji zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa Republiki Kazachstanu nie stanowi naruszenia zobowiązań.

4.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i skutki korzystania z konta osobistego, za dobrowolne przekazanie dostępu do swojego konta osobistego osobom trzecim, jak również za nieuprawniony dostęp. Wszystkie powyższe działania uważa się za działania Użytkownika.
5. Prawa i obowiązki stron

5.1 Administrator:

 • Zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego i pełnej informacji w ramach usług wiązanych.
 • Zobowiązuje się nie ujawniać żadnych danych osobowych Użytkownika;
 • Nie ponosi odpowiedzialności w związku z informacjami podanymi przez Użytkownika.
 • Ma prawo do jednostronnej zmiany warunków świadczenia Usług oraz zmiany brzmienia Umowy.
5.2 Użytkownik:


 • Ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność informacji wprowadzonych podczas rejestracji na stronie Administratora, jak również za nieterminowe zgłoszenie zmian w danych rejestracyjnych;
 • Ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem jego osobistego konta, jak również za wszelkie konsekwencje, jakie może pociągnąć za sobą lub pociągnęło za sobą takie wykorzystanie przez osoby trzecie niewłaściwe przechowywanie loginu i hasła przez Użytkownika.
 • Ma prawo do korzystania z usług Serwisu we własnym interesie, bez bezpośredniego ingerowania w jego funkcjonowanie.
 • Do śledzenia na nawigatorze GPS trasy podczas świadczenia Usług.
 • Przestrzegania środków maskujących i innych środków ostrożności podczas świadczenia Usług.
6. Procedura płatności

6.1 Płatność dokonywana jest na konto Administratora kartami bankowymi lub innymi bezgotówkowymi metodami płatności po zarejestrowaniu się w następujących planach taryfowych (pakietach Usług):

6.2 Usługi świadczone są pod warunkiem dokonania 100% przedpłaty, nie przewiduje się okresów testowych.

6.3. Administrator samodzielnie kontroluje termin ważności Usług.

6.4 Odpowiedzialność za prawidłowość płatności spoczywa na Użytkowniku.

6.5 Koszt Usług będzie rozpatrywany indywidualnie od 600 (sześćset) tenge do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) tenge.7. Odpowiedzialność stron, rozstrzyganie sporów

7.1 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Kazachstanu.

7.2 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Oferty będą rozstrzygane w drodze pokojowych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami, spór będzie rozpatrywany przez sąd zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Kazachstanu w miejscu siedziby Administratora.8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

8.1 Oferta Publiczna wchodzi w życie z chwilą przyjęcia Oferty i obowiązuje przez okres udostępnienia Strony Internetowej Administratora.

8.2 Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Serwera w następujących przypadkach:

Po otrzymaniu poleceń organów państwowych Republiki Kazachstanu;
W przypadku naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych;
Na uzasadniony wniosek osób trzecich w przypadku naruszenia ich praw;
W przypadku wykrycia informacji zamieszczonych przez Użytkownika, które są zabronione przez prawo.
8.3 Użytkownik ma prawo do odmowy korzystania z udostępnionych Usług. Odmowa świadczenia Usług następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania dostępu do Serwisu poprzez przesłanie pisemnego wniosku Użytkownika na adres e-mail Administratora z podaniem rzeczywistych przyczyn odmowy. W przypadku naruszenia okresu, w którym odmowa jest możliwa, roszczenia Użytkownika nie będą uwzględniane.

8.4 Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych na konto Użytkownika podane w zgłoszeniu po potwierdzeniu przez Administratora umotywowanych przyczyn odmowy świadczenia Usług.

8.5 W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przedpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
9. Inne warunki

9.1 Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany warunków Umowy w całości lub w części bez zgody Użytkownika. Aktualna wersja jest publicznie dostępna na stronie internetowej.

9.2 Niniejsza wersja Umowy jest wersją obowiązującą i zastępuje poprzednie wersje.

9.3 Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w okresie działania siły wyższej. Należą do nich takie zdarzenia jak: klęski żywiołowe, działania wojenne, masowe zamieszki, a także przyjęcie przez organy państwowe aktów prawnych uniemożliwiających realizację warunków niniejszej umowy. W takim przypadku wykonanie zobowiązań przez obie strony zostaje odroczone na czas trwania siły wyższej i jej skutków.

9.4 We wszystkich innych przypadkach nieokreślonych warunkami niniejszej Umowy, Strony podlegają obowiązującemu ustawodawstwu Republiki Kazachstanu.


10. Rekwizyty

Spółka prywatna UvU International Ltd

Adres: 010000, Kazachstan, Nur-Sułtan, 14 Nurly Lane

BIN/IN: 201240026232

P/c: KZ529470398993310332

SB Alfa-Bank JSC

BIK ALFAKZKA

Kontaktowy e-mail: info@uvu.kzReżyser: Toleugali M.S.

Made on
Tilda