Polityka przetwarzania danych osobowych
1 Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych jest realizowana zgodnie z wymogami Ustawy Republiki Kazachstanu z dnia 21 maja 2013 roku "O danych osobowych i ich ochronie" (Biuletyn Parlamentu Republiki Kazachstanu, 2013, № 7 i określa porządek przetwarzania danych osobowych oraz środki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, podejmowane przez Uvu International Ltd., z siedzibą w Warszawie. (dalej "Operator").
1.1 Najważniejszym celem i warunkiem działania Operatora jest poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2 Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora ("Zasady") dotyczą wszystkich informacji, które Operator może otrzymywać o osobach odwiedzających stronę https://uvu.kz.
2 Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej.
2.2 Blokowanie danych osobowych oznacza czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).
2.3 Serwis internetowy oznacza zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym https://uvu.kz.
2.4 System informatyczny danych osobowych to zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych, zapewniających przetwarzanie danych osobowych.
2.5 De-identyfikacja danych osobowych - działania, w wyniku których nie jest możliwe określenie, bez użycia dodatkowych informacji, przyporządkowania danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.
2.6 Przetwarzanie danych osobowych - każde działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
2.7 Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cel przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.
2.8 Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub określonego Użytkownika strony internetowej https://uvu.kz.
2.9 Dane osobowe, dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania - dane osobowe, do których dostęp zapewnia podmiot danych osobowych poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania w sposób określony przepisami prawa o danych osobowych (dalej - dane osobowe, dopuszczone do rozpowszechniania).
2.10. Użytkownik - każdy odwiedzający stronę https://uvu.kz.
2.11. Udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.
2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym publikowanie danych osobowych w mediach, umieszczanie w sieciach teleinformatycznych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób.
2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznemu podmiotowi prawnemu.
2.14. Zniszczenie danych osobowych - każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone, z brakiem możliwości dalszego odtworzenia zawartości danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych oraz (lub) zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.
3. podstawowe prawa i obowiązki operatora
3.1 Operator ma prawo:
- uzyskania od osoby, której dane osobowe dotyczą, wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe;
- W przypadku wycofania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych, Operator ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie przesłanek określonych w ustawie o danych osobowych;
- Samodzielnie określa skład i listę środków koniecznych i wystarczających do zapewnienia wypełnienia obowiązków przewidzianych w Ustawie o danych osobowych oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, o ile Ustawa o danych osobowych lub inne ustawy federalne nie stanowią inaczej.
3.2 Operator powinien:
- udzielać osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych;
- Zorganizować przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany przez obowiązujące prawo Republiki Kazachstanu;
- rozpatrywania odwołań i wniosków osób, których dane dotyczą, oraz ich przedstawicieli ustawowych, zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych
- Przekazania w organie uprawnionym do ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, na żądanie tego organu niezbędnych informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
- opublikować lub w inny sposób zapewnić nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych
- podjąć środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, jak również przed innymi bezprawnymi działaniami w stosunku do danych osobowych
- zaprzestania przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania, dostępu) danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i zniszczenia danych osobowych w sposób i w przypadkach określonych w ustawie o danych osobowych
- Wykonywanie innych obowiązków określonych w ustawie o danych osobowych.
4 Główne prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych
4.1 Podmioty danych osobowych mają prawo do:
- Do otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach federalnych. Informacje te są przekazywane podmiotowi danych osobowych przez operatora w zrozumiałej formie i nie mogą zawierać danych osobowych odnoszących się do innych podmiotów danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione powody ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji oraz procedura ich uzyskiwania są określone w ustawie o danych osobowych;
- Zażądać od operatora wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia ich, jeśli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane niezgodnie z prawem lub niepotrzebne do określonego celu przetwarzania, a także podjąć środki przewidziane przez prawo w celu ochrony swoich praw;
- warunkowania uprzedniej zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji towarów, robót i usług na rynku
- do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- wniesienia skargi do organu uprawnionego do ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, lub do sądu na niezgodne z prawem działania lub zaniechania operatora w zakresie przetwarzania ich danych osobowych
- Korzystać z innych praw przewidzianych przez ustawodawstwo Republiki Kazachstanu.
4.2 Podmioty danych osobowych muszą:
- Dostarczanie operatorowi dokładnych danych o nim samym;
- powiadomić operatora o doprecyzowaniu (aktualizacji, modyfikacji) swoich danych osobowych.
4.3 Osoby, które podały Operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym podmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem RK.
5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika
5.1 Imię, nazwisko, patronimik.
Adres e-mail. 5.2.
Numery telefonów. 5.3.
5.4 Strona gromadzi i przetwarza również anonimowe dane odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą usług statystyki internetowej (Yandex Metrika, Google Analytics itp.).
5.5 Wyżej wymienione dane są w dalszej części niniejszej Polityki określane jako Dane Osobowe.
5.6 Operator nie będzie przetwarzał żadnych szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych oraz życia intymnego.
5.7 Przetwarzanie danych osobowych, dopuszczonych do rozpowszechniania, spośród szczególnych kategorii danych osobowych określonych w części 1 art. 10 ustawy o danych osobowych, jest dopuszczalne, jeżeli przestrzegane są zakazy i warunki określone w art. 10 ust. 1 ustawy o danych osobowych.
5.8 Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania będzie realizowana odrębnie od innych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Należy spełnić warunki określone w szczególności w art. 10 ust. 1 ustawy o danych osobowych. Wymogi dotyczące treści takiej zgody są ustanawiane przez właściwy organ ds. ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą.
5.8.1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania Użytkownik wyraża bezpośrednio Operatorowi.
5.8.2. Operator jest zobowiązany, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania powyższej zgody Użytkownika, do opublikowania informacji o warunkach przetwarzania, zakazach i zasadach przetwarzania danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania wśród nieograniczonej liczby osób.
5.8.3 Przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp) danych osobowych, na które podmiot danych osobowych wyraził zgodę w celu ich rozpowszechniania, musi zostać w każdej chwili wstrzymane na wniosek podmiotu danych osobowych. Żądanie to musi zawierać nazwisko, imię, imię patronimiczne (jeśli istnieje), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) osoby, której dane dotyczą, jak również listę danych osobowych, których przetwarzanie ma zostać zakończone. Dane osobowe podane w niniejszym wniosku mogą być przetwarzane wyłącznie przez Operatora, do którego zostały przesłane.
5.8.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania ustaje z chwilą otrzymania przez Operatora wniosku, o którym mowa w pkt 5.8.3. niniejszej Polityki, dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
6.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgodnej z prawem i rzetelnej podstawy.
6.2 Przetwarzanie danych osobowych powinno być ograniczone do osiągnięcia konkretnych, z góry określonych i uzasadnionych celów. Nie zezwala się na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezgodne z celami, dla których dane osobowe są gromadzone.
6.3 Bazy danych zawierające dane osobowe przetwarzane w celach, które są ze sobą niezgodne, nie są łączone.
6.4 Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które spełniają cele, dla których są przetwarzane.
6.5 Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych musi być zgodna z podanymi celami przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe nie mogą być nadmierne w stosunku do ustalonych celów przetwarzania. 6.6.
6.6 Podczas przetwarzania danych osobowych należy zapewnić prawidłowość danych osobowych, ich wystarczalność oraz, w razie potrzeby, adekwatność w stosunku do celu przetwarzania danych osobowych. Operator podejmie niezbędne środki i/lub zapewni, że takie środki zostaną podjęte w celu usunięcia lub wyjaśnienia niepełnych lub niedokładnych danych.
6.7 Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych określony jest przez prawo federalne, umowę, której stroną, beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzane dane osobowe zostaną zniszczone lub zdepersonalizowane po osiągnięciu celów przetwarzania lub jeśli nie jest to już konieczne do osiągnięcia tych celów, o ile przepisy prawa federalnego nie stanowią inaczej.
7. Cele przetwarzania danych osobowych
7.1 Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
- informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail;
- Zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych;
- umożliwienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej https://uvu.kz.
7.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając e-mail do Operatora na adres info@uvu.kz z dopiskiem "Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
7.3 Zanonimizowane dane Użytkownika zbierane za pomocą usług statystyki internetowej są wykorzystywane do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej oraz do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
8.1 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora jest
- Dokumenty statutowe (założycielskie) Operatora;
- Umów zawartych pomiędzy Operatorem a podmiotem danych osobowych;
- Ustawy federalne i inne akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
- Zgoda Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych oraz na przetwarzanie danych osobowych, które są dopuszczone do rozpowszechniania.
8.2 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy zostaną one wypełnione i/lub przesłane przez samego Użytkownika za pośrednictwem specjalnych formularzy umieszczonych na stronie internetowej https://uvu.kz lub przesłane Operatorowi pocztą elektroniczną. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
8.3 Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika (zapisywanie plików cookies oraz wykorzystanie technologii JavaScript jest włączone).
8.4 Podmiot danych osobowych sam podejmuje decyzję o przekazaniu swoich danych osobowych i wyraża na to zgodę w sposób wolny, dobrowolny i we własnym interesie.
9. Warunki przetwarzania danych osobowych
9.1 Przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.
9.2 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów określonych w umowie międzynarodowej Republiki Kazachstanu lub w ustawie, do wykonywania funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych na operatora przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
9.3 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika, podlegającego egzekucji zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym postępowania egzekucyjnego.
9.4 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną, beneficjentem lub poręczycielem jest osoba, której dane dotyczą, a także do zawarcia umowy z inicjatywy osoby, której dane dotyczą lub umowy, której beneficjentem lub poręczycielem będzie osoba, której dane dotyczą.
9.5 Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji praw i uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich, lub dla osiągnięcia społecznie ważnych celów, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
9.6 Przetwarzanie danych osobowych, do których dostęp został przyznany przez osobę, której dane dotyczą, lub na jej wniosek (zwanych dalej "publicznie dostępnymi danymi osobowymi").
9.7 Przetwarzanie danych osobowych, które podlegają publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem.
10. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, które wykluczają dostęp do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
10.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym pozorem nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa, lub gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie danych Operatorowi w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy cywilnoprawnej.
10.3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji danych osobowych poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Operatora info@uvu.kz z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".
10.4 Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie Operatorowi stosownego zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Operatora info@uvu.kz z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
10.5 Wszystkie informacje, które są gromadzone przez usługi osób trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową Użytkownika i Polityką Prywatności. Osoba, której dane osobowe dotyczą i/lub Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dokumentami w odpowiednim czasie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym usługodawców, o których mowa w niniejszym punkcie.
10.6 Ustanowione przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zakazy przekazywania (innego niż udostępnianie), a także przetwarzania lub warunków przetwarzania (innego niż uzyskiwanie dostępu) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innym publicznym, określonym przez ustawodawstwo RK.
10.7 Operator zapewnia poufność danych osobowych podczas przetwarzania danych osobowych.
10.8 Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to wymagane ze względu na cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której stroną, beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane dotyczą.
10.9 Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą lub wycofanie zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą, a także stwierdzenie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
11. Wykaz działań przeprowadzonych przez operatora z otrzymanymi danymi osobowymi
11.1 Operator gromadzi, zapisuje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizuje, zmienia), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (rozpowszechnia, udostępnia, udostępnia), anonimizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.
11.2 Operator będzie dokonywał zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z lub bez odbioru i/lub transmisji otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i telekomunikacyjnych.
12) transgraniczne przekazywanie danych osobowych
12.1 Operator ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na terytorium którego ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą, przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych.
12.2 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych do państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i/lub na realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą.
13. Poufność danych osobowych
Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.
14. Postanowienia końcowe
14.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@uvu.kz.
14.2 Niniejszy dokument będzie uwzględniał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
14.3 Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem https://uvu.kz/privacy.
Made on
Tilda